Mynwent / Cemetery

Y Cyngor Cymuned sydd yn gyfrifol am Mynwent Llaneilian. Rheolir Mynwent Bosra, Penysarn ar ran Henaduriaeth Mon. Gweler isod costau cyfrefol ar gyfer claddedigaethau. Am fwy o wybodaeth am naill fynwent yna cysylltwch a’r Clerc drwy’r dudalen gyswllt.

The Community Council is responsible for the Llaneilian Cemetery. Bosra Cemetery, Penysarn is managed by the Council on behalf of Anglesey Presbytery. Please see below the current costs for burials. For more information regarding either cemetery please contact the Clerk via the contacts page.

=============================================================

Gweler ynghlwm manyldeb gwaith ar gyfer prosiect ym Mynwent Eilian. Mae’r dyddiad cau i gyflwyno pris 6/9/2020 gyda’r cyngor yn cwrdd 8/9/2020. Cysylltwch a mi i drefnu cyfarfod safle os ydych a diddordeb cyflwyno pris.

Please see below a tender specification for a project at Llaneilian Cemetery. the closing date is 6/9/2020 with the council meeting 8/9/2020. Contact me to arrange a meeting on site if you are interested in submitting a quote for the work.